Bli medlem

Gå med i en lokal samorganisation av SAC du också! Du har allt att vinna.
Fält märkta med * är obligatoriska.

Om du saknar person- eller samordningsnummer eller om du är pensionär ska du inte fylla i en elektronisk medlemsansökan – kontakta istället SAC:s sekretariat på info@sac.se.

  Börja med att läsa igenom SAC:s principförklaring (antagen av SAC:s 33:e kongress 2022). Du behöver ha tagit del av den för att kunna bli medlem.

  SAC:s principförklaring

  1. Syndikalismen är en internationell fackföreningsrörelse. I Sverige är rörelsen representerad genom framförallt Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). Denna principförklaring uttrycker SAC:s aktuella förhållningssätt och strävanden. Texten kommer därför att behöva förändras i takt med att vår fackliga organisering och det omgivande samhället utvecklas.
  2. SAC anser att de fackliga organisationerna har en dubbel funktion. På kort sikt går den fackliga kampen ut på att genomdriva omedelbara förbättringar av livsvillkoren: högre löner, minskad stress, kortare arbetstid, stopp för sexuella trakasserier, bättre balans mellan jobb och fritid/familj etc. På lång sikt är de fackliga organisationerna redskap för att demokratisera arbetsplatserna och därigenom bygga jämlika samhällen. Produktionen av varor och tjänster ska förvaltas av oss som gör jobbet. Produktionen måste också förändras radikalt för att anpassas efter mänskliga behov och ekosystemets ramar.
  3. SAC:s demokratiska ledstjärna är att alla som berörs av beslut ska ha rätt att påverka besluten. Genom att bygga medlemsstyrda fackföreningar kan anställda utveckla den kollektiva styrkan och kompetensen att införa personalstyrda arbetsplatser i alla branscher. SAC anser att den enda legitima arbetsledningen är den ledning som de arbetande har valt, som följer riktlinjer från golvet och som omedelbart kan avsättas underifrån.
  4. På varje arbetsplats där det finns minst tre syndikalister kan en driftsektion bildas. Det är en lokal fackförening för alla yrken utom cheferna. Våra driftsektioner är självbestämmande i lokala angelägenheter och tillämpar direkt demokrati. Syndikalister kan också bilda tvärfackliga grupper för alla anställda utom cheferna. Sådana grupper kan vara understödda av fackföreningar eller utgöra ett fristående samarbete mellan arbetskamrater.
  5. Syndikalister sätter personalens gemensamma intressen i första hand. Syndikalister verkar för en tvärfacklig sammanhållning mellan alla anställda. Det långsiktiga syftet med att bygga driftsektioner och tvärfackligt samarbete är att den arbetande befolkningen ska ta över driften av samhällsekonomin.
  6. SAC ser den direkt aktionen som medlet för att förändra arbetsplatserna och samhället i stort. Direkt aktion är handling utan ombud av de berörda arbetarna själva: strejker, blockader, maskningsaktioner, jobba efter regelboken etc.
  7. Demokrati på arbetsplatserna innebär en upplösning av ekonomisk maktkoncentration. SAC:s långsiktiga vision är att även den politiska maktkoncentrationen i statliga och överstatliga organ ska upplösas. Makten ska föras ned till folket. Precis som att varje arbetsplats bör styras av personalen, bör också varje samhälle styras av befolkningen.
  8. Demokrati på arbetsplatserna är en nödvändig förutsättning för ett klasslöst samhälle, men inte en tillräcklig förutsättning för ett jämlikt samhälle. Ett jämlikt samhälle förutsätter att även de sociala hierarkier som baseras på kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation avskaffas. SAC bedriver facklig kamp med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Detta perspektiv är en förutsättning för att bygga en facklig solidaritet och i förlängningen införa ett jämlikt samhälle.
  9. SAC är en organisation för hela arbetarklassen. Alla arbetare utom cheferna är välkomna som medlemmar. Kravet för medlemskap är att du respekterar den fackliga demokratin, agerar solidariskt på jobbet och respekterar fackföreningens oberoende från alla religiösa och politiska organisationer. Alla som inte är sysselsatta i lönearbete är likaså välkomna som medlemmar. I vår klassorganisation är alla medlemmar viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.
  10. Syndikalister bygger en stridbar internationell fackföreningsrörelse. En sådan rörelse öppnar en historisk möjlighet att införa jämlika samhällen världen över. Därmed förverkligas en frihetlig socialism. Vår vision är inget mindre än en värld av fria och jämlika människor.

  Du har möjlighet att ange din e-postadress för arbetet under Mitt medlemskap när du blivit medlem.

  Varierar det mycket kan du ta ett snitt från det senaste kvartalet.

  (Om du har flera arbeten anger du den arbetsplats där du arbetar mest)

  Om du inte hittar arbetsplatsen i söklistan ovan skriver du arbetsplatsens namn och organisationsnummer, adress samt ev cfar-nummer i detta fält:

  Om du:

  – har egen firma utan anställda: fyll i namnet på din firma i fältet "Ej registrerad arbetsplats".

  – är tjänstledig: fyll i din arbetsplats i fältet "Jag arbetar på" eller "Ej registrerad arbetsplats".

  – studerar: fyll i din studieplats i fältet "Jag arbetar på" eller "Ej registrerad arbetsplats" och klicka i "Jag studerar".

  – studerar och lönearbetar: fyll i din arbetsplats fältet "Jag arbetar på" eller "Ej registrerad arbetsplats", men klicka inte i "Jag studerar".

  – är arbetslös: fyll i din senaste arbetsplats i fältet "Jag arbetar på" eller "Ej registrerad arbetsplats".

  – är pensionär: kontakta SAC:s sekretariat på info@sac.se.

  Datumet du började arbeta på arbetsplatsen, t ex 2021-06-01 vilket innebär att du började arbeta på arbetsplatsen 1 juni 2021.

  Alternativ lönearbetar
  Alternativ studerar

  Medlemskap i en LS av SAC är per kalendermånad. Det innebär att medlemskapet börjar den första i den månad du väljer.

  Om du t ex väljer 2023-05 innebär det att ditt medlemskap börjar 1 maj 2023.

  Bevisa att du är människa genom att välja träd.

  OBS! Detta är endast en mockup för webbkommitténs interna testande inför testperioden.